Oznámenie o ochrane osobných údajov a cookies

(informácie pre kandidátov)

O nás

Ochrana Vašich osobných údajov  je pre nás absolútnou  prioritou. Takisto ako zachovanie dôverných informácií – Váš prejavený záujem o pracovnú pozíciu v žiadnom prípade neoznamujeme Vášmu zamestnávateľovi, a to ani v prípade, že ste zamestnancom nášho aktívneho  klienta. V prípade, že ste stále zamestnaný/á a nemôžte si dovoliť, aby Váš zamestnávateľ sa dozvedel o tom, že zvažujete iné pracovné príležitosti, tejto situácii úplne rozumieme.  V každom momente budete vedieť, kde sme Váš profil odporúčali, a takéto odporučenie vopred odsúhlasíte.

Cieľ tohto dokumentu

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, ako ich využívame a prečo tieto údaje zhromažďujeme, z akých zdrojov ich získavame, najmä aký je účel ich zhromažďovania a komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť.

Spoločnosť THE ONE ako prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť The ONE, s.r.o. Bratislava, IČO: 54328 187 (ďalej „The ONE“)

The ONE dodržuje zásady spracúvania osobných údajov. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnými zákonmi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania Vašich osobných údajov a zaisťujeme, že Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené.

Pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procesy, aby všetky uchovávané osobné údaje boli ochránené na najvyššej úrovni.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom našich internetových stránok, kariérnych stránok tretích strán, na job-fair podujatiach; prostredníctvom telefónu a emailu; pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania. Môžeme zhromažďovať osobné údaje z internetu, verejných zdrojov, kanálov sociálnych médií a iných internetových aplikácií, ktorých účel je kompatibilný s účelom nášho spracovania (napr. LinkedIn)

Môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, najmä (ako to umožňujú miestne právne predpisy):

 • kontaktné informácie (ako napr. Meno a priezvisko, trvalá a poštová adresa, emailový a telefonický kontakt, skype nick);
 • informácie, ktoré poskytnete o priateľoch alebo iných osobách, ktorých by ste chceli kontaktovať v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania (Prevádzkovateľ vychádza z predpokladu, že druhá osoba predtým dala povolenie/súhlas na takúto komunikáciu); a
 • ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom Kontaktného formulára na našich stránkach.

Navyše, v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov (ako dovoľuje miestny zákon):

 • história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania;
 • úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou;
 • aktuálna a očakávaná mzda/odmena
 • fotografia (ak nám ju poskytnete ako súčasť alebo prílohu Vášho životopisu)
 • dátum a miesto narodenia;
 • pohlavie;
 • občianstvo a status pracovného povolenia;
 • odkaz na váš profil na sociálnych sieťach
 • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie); a
 • informácie obsiahnuté vo Vašom životopise (CV), motivačnom liste
 • informácie, obsiahnuté v iných dokumentoch, ktoré nám zašlete v súvislosti s Vašou reakciou na pracovný inzerát (napr. diplomy, referenčný list)
 • informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu;
 • informácie týkajúce sa vášho zamestnania u nášho klienta.

Aký je účel spracovania Vašich osobných údajov

Hlavným účelom spracovania a archivácie Vašich osobných údajov je:

Sprostredkovanie zamestnania, pomoc kandidátom pri uplatnení sa na trhu práce a kariérne poradenstvo.

Ďalším účelom je vedenie v databáze uchádzačov o zamestnanie a oslovenie (jednorazové alebo opakované) zo strany našej spoločnosti za účelom ponuky účasti vo výberovom konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií a v prípade Vášho záujmu sprostredkovanie kontaktu s potencionálnym zamestnávateľom.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Na základe Vášho súhlasu, osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú u nás uložené po dobu 5 rokov, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas skôr. V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný predpis alebo legálna požiadavka, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté vaše údaje, predpísaný čas.

Aké sú Vaše práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup – môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
Právo na opravu – môžete prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Právo na výmaz – môžete prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje.

Vymazanie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. V prípade, že máte záujem nebyť kontaktovaný s pracovnými ponukami, napríklad počas špecifického obdobia (nové zamestnanie, rodičovská dovolenka, účasť na projekte a pod.), prosím, kontaktujte nás a počas zvoleného obdobia Vás nebudeme kontaktovať. Môžete využiť našu adresu: info@theone.sk.

Ak si zvolíte vymazanie Vašich údajov z našej databázy, môže sa stať, že Vás budeme nechtiac kontaktovať cez sociálne siete (keďže nebudeme mať žiadny záznam o Vašom záujme nebyť kontaktovaný). Pre Vaše otázky a Váš záujem o vymazanie z databázy môžete z Vašej emailovej adresy kontaktovať našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, e-mail: info@theone.sk

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s potencionálnymi zamestnávateľmi (vždy s Vašim vedomím), za účelom našich aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania, a za účelom poskytnutia súvisiacich služieb. V takom prípade sú spoločnosť The ONE a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov.

Osobné údaje je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám kvôli splneniu príslušných zákonných povinností.

Viac informácií o cookies

1. Internetové stránky www.theone.sk (ďalej len „Stránky“) používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov a používateľov (ďalej len „používateľov“), anonymný zber štatistických dát o používaní Stránok a na zabezpečenie ďalších úloh súbory cookies. Súbory cookie sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia používateľa internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní (ďalej len „súbory cookie“ alebo „cookies“). Súbory cookies sa používajú na účely zapamätania predvolieb prehľadávania, a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb a pod., čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie webovou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na webovej stránke. Súbory cookie, ktoré používajú Stránky, nepoškodzujú zariadenia ich používateľov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení.

2. Súbory cookie používané na Stránkach a údaje získané prostredníctvom týchto súborov môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

• umožnenie pohybu používateľa Stránok po Stránkach a využívanie vybraných funkcií Stránok, napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) Stránok;

• uloženie akceptovania podmienok o používaní cookies na Stránkach;

• umožnenie identifikácie používateľa Stránok; 

• anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia Stránok používajú Stránky, ako napr. ktoré konkrétne stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia Stránok prijímajú správy o chybách, atď.; tieto cookies sú používané najmä na účely štatistík a analýz návštevnosti Stránok a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií Stránok;

• uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených používateľmi Stránok; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu;

• reklamné a marketingové účely; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu v oblasti reklamy a marketingu;

• poskytovanie funkcií sociálnych médií;

• poskytovanie informácií o tom, ako používatelia používajú Stránky, partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.     

3. Používaním Stránok ich používateľ udeľuje spoločnosti The ONE s.r.o. súhlas s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach, a to na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú Stránky používané, ktoré nebude blokovať používanie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať, resp. zakazovať použitie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať a/alebo cookies aktivovať).

4. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu, môže používateľ Stránok zablokovať používanie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého Stránky používa (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval, resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie cookies). Zablokovanie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých konkrétnych stránok umiestnených na Stránkach a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

5. Prevádzkovateľ, The ONE s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Takáto zmena tohto dokumentu nadobúda účinnosť uverejnením pozmeneného alebo upraveného dokumentu na Stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

6. V prípade potreby kontaktovať prevádzkovateľa prosíme použite niektorý z kontaktov uvedený v Kontaktoch na Stránkach.

Kontakt

The ONE s.r.o.

Jozef Herák – konateľ spoločnosti

Kde sa nachádzame

Mliekarenská 10
821 09 Bratislava

Zavolajte nám alebo napíšte

Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

The One s.r.o. © 2022 All Rights Reserved